Adatvédelmi szabályzat

Az IESA a közvetett anyagok beszerzése és kezelése terén piacvezető vállalat. Szolgáltatásaink a kiszervezett beszerzéseket, a készletgazdálkodást és az üzletek irányítását foglalják magukban.

Ez a szabályzat irányadó a tekintetben, hogy az IESA miként kezeli az Ön adatait, amelyek a következő webhelyek használatával kapcsolatban elérhetővé válnak számunkra: www.iesa.com, www.mymro.com, www.mycat.com , a továbbiakban együttesen: az IESA webhelyei. Az IESA webhelyeinek használatakor előfordulhat, hogy olyan személyes adatokat ad meg nekünk, mint a neve, az Ön által képviselt vállalat, a címe, a születési ideje, a fax- és telefonszáma, valamint az e-mail-címe (a továbbiakban: személyes adatok). Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, és kizárólag az 1998. évi adatvédelmi törvénnyel, valamint az annak helyébe lépő, 2018. évi általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) összhangban kezeljük őket.

Ha az IESA webhelyeit használja, úgy tekintjük, hogy Ön teljes mértékben ismeri és elfogadja a jelen Adatvédelmi szabályzatot. Ha nem fogadja el kötelezőnek a jelen Adatvédelmi szabályzatot, ne használja ezeket a webhelyeket.

Amikor felkeresi az IESA webhelyeit, egy harmadik fél, a Google Analytics szolgáltatásait (http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html) használjuk ahhoz, hogy szabványos internetes naplóinformációkat vagy a látogatói viselkedési mintákra vonatkozó adatokat gyűjtsünk. Ezt azért tesszük, hogy többek között megismerjük az oldal egyes részeit megtekintő látogatók számát. Ezeket az információkat csak olyan módon kezeljük, amellyel senki nem válik azonosíthatóvá. Nem teszünk semmilyen kísérletet arra, hogy kiderítsük a webhelyünkre látogatók személyazonosságát. Ha a webhelyünkön keresztül személyazonosításra alkalmas adatokat akarunk gyűjteni, erről értesítjük Önt. Egyértelművé tesszük, amikor személyes adatokat gyűjtünk, és elmagyarázzuk, mit szándékozunk azokkal kezdeni.

Személyes adatok

Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) szerint a személyes adatok a következők: „azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó mindennemű információ („érintett”); „azonosítható személy”: az a személy, akit – különösen bármilyen azonosító adat, például név, azonosító szám, tartózkodási információ, online azonosító jel vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására jellemző egy vagy több tényező alapján – közvetlenül vagy közvetetten azonosítani lehet”.

Hogyan használjuk fel az adatait?

A jelen adatvédelmi nyilatkozat tájékoztat arról, hogy az IESA Ltd-nél hogyan gyűjtjük és kezeljük a személyes adatait annak érdekében, hogy megválaszoljuk a megkereséseket, toborzási partnerünkhöz irányítsuk Önt, kezeljük a panaszokat, és sütiket alkalmazzunk.

Miért kell az IESA Ltd-nek személyes adatokat gyűjtenie és tárolnia?

Annak érdekében, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek (megválaszoljuk a megkereséseit vagy reagáljunk a munkalehetőségekre), vagy hogy nyilvántartást vezessünk, a kapcsolattartás és további részletek megismerése céljából gyűjtenünk kell a személyes adatait, hogy képesek legyünk válaszolni Önnek, valamint rögzíteni a folyamatban lévő kommunikációt. Minden esetben elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy biztosítsuk, hogy az általunk gyűjtött és használt adatok a célnak megfelelőek legyenek, és hogy az adatkezelésünk ne sértse az Ön magánéletét. Amennyiben marketingcélból lépünk kapcsolatba Önnel, az IESA Ltd további hozzájárulást kér Öntől.

Az IESA Ltd másokkal is megosztja a személyes adataimat?

Személyes adatait átadhatjuk az IESA Ltd-vel szerződött harmadik fél szolgáltatóknak, akikkel az Önnel való ügyintézés miatt állunk kapcsolatban. Bármely harmadik fél, akivel megoszthatjuk az adatait, köteles biztonságosan megőrizni, és csak a nevünkben nyújtott szolgáltatásokhoz használni azokat, pl. a toborzási szolgáltatásokhoz, amelyek során szükség van az Ön önéletrajzára. Amikor már nincs szükség az Ön adataira a szolgáltatás teljesítéséhez, a harmadik felek az IESA Ltd eljárásainak megfelelően semmisítik meg az adatokat. E folyamat racionalizálása érdekében közvetlenül összekapcsoljuk Önt a toborzó céggel, így Ön közvetlenül nekik adja át az önéletrajzát.

Hogyan fogja az IESA Ltd felhasználni a rólam gyűjtött személyes adatokat?

Az IESA Ltd az Ön által megadott információkat az EU általános adatvédelmi rendeletével (GDPR) kompatibilis módon kezeli (gyűjti, tárolja és használja). Arra törekszünk, hogy az Ön adatai pontosak és naprakészek legyenek, és ne tároljuk őket a szükségesnél hosszabb ideig. Az IESA Ltd a jogszabályokkal összhangban köteles megőrizni bizonyos információkat, például a jövedelemadóhoz és az auditáláshoz szükséges információkat. Az, hogy mennyi ideig kell bizonyos típusú személyes adatokat megőrizni, függhet az adott ágazat sajátos követelményeitől és elfogadott gyakorlataitól is. A személyes adatok ezen időszakon túl is tárolhatók az egyéni üzleti igényektől függően.

Milyen körülmények között veszi fel velem a kapcsolatot az IESA Ltd?

Az IESA elsősorban akkor veszi fel Önnel a kapcsolatot, amikor Ön megkér minket erre. Nem célunk, hogy tolakodóak legyünk, és vállaljuk, hogy nem teszünk fel irreleváns vagy felesleges kérdéseket. Ezenkívül az Ön által megadott információkra szigorú intézkedések és eljárások vonatkoznak az illetéktelen hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal kockázatának minimalizálása érdekében.

Biztonság

Az IESA észszerű kereskedelmi szabványokat vezetett be a technológia és az operatív biztonság terén, hogy a webhely látogatóinak valamennyi adatát megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, közzétételtől, módosítástól vagy megsemmisítéstől. A vírusok vagy rosszindulatú szoftverek szempontjából ellenőrizzük a nekünk küldött e-maileket, beleértve a fájlmellékleteket. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Ön felelőssége gondoskodni arról, hogy a nekünk küldött e-mailek megfeleljenek a jogszabályoknak.

Ha regisztrál az iesa.com védett részeinek használatára, akkor felszólítást kaphat jelszó létrehozására. Ezt a jelszót bizalmasan kell kezelnie, és nem szabad nyilvánosságra hoznia vagy megosztania senkivel. Ön felelős minden olyan tevékenységért, amelyre a jelszavának használatával kerül sor. Ha tudja, vagy gyanítja, hogy valaki más ismeri az Ön jelszavát, azonnal értesítsen minket a fenti címen. Ha okunk van feltételezni, hogy biztonsági incidens vagy az iesa.com oldallal való visszaélés áll fenn, arra kötelezhetjük, hogy módosítsa a jelszavát, vagy felfüggeszthetjük a fiókját, amíg nem ellenőriztük a személyazonosságát, és nem gondoskodtunk a fiók elégséges biztonságáról.

Az IESA webhelye adott esetben tartalmazhat más webhelyekre vezető hivatkozásokat. Amennyiben ilyen webhelyre vezető hivatkozásra kattint, fontos tudnia, hogy ezek az oldalak saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, és mi nem vállalunk felelősséget vagy kötelezettséget ezekért a szabályzatokért. Ellenőrizze ezeket a szabályzatokat, mielőtt bármilyen személyes adatot adna meg ezeken a webhelyeken.

Megtudhatom, mely személyes adataimat tárolja a szervezet?

Az IESA Ltd az Ön kérésére megerősítheti, milyen információkkal rendelkezik Önről, és hogyan kezeli őket. Ha az IESA Ltd rendelkezik személyes adatokkal Önről, akkor a következő információkat kérheti:

 • Annak a személynek vagy szervezetnek az azonosító adata és elérhetőségei, aki/amely meghatározta az adatok kezelésének módját és okát. Ez egyes esetekben uniós képviselő lesz.
 • Adott esetben az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei.
 • Az adatkezelés célja, valamint az adatkezelés jogalapja.
 • Ha az adatkezelés az IESA Ltd vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapul, tájékoztatás az érdekekről.
 • Az összegyűjtött, tárolt és kezelt személyes adatok kategóriái.
 • A címzett(ek) vagy a címzettek kategóriái, akikkel az adatokat közlik/közölni fogják.
 • Ha a személyes adatokat harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek kívánjuk továbbítani, akkor tájékoztatás arról, hogyan biztosítjuk ennek biztonságos végrehajtását. Az EU jóváhagyta a személyes adatok bizonyos országokba való továbbítását, mivel azok megfelelnek az adatvédelem minimumszabályainak. Más esetekben biztosítani fogjuk, hogy speciális intézkedések legyenek érvényben az Ön adatainak biztonsága érdekében.
 • Az adatok tárolásának időtartama.
 • Az adatok helyesbítéséhez, törléséhez, valamint az adatkezelés korlátozásához és az azzal szembeni tiltakozáshoz való jog.
 • Tájékoztatás arról, hogy bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel módja.
 • Tájékoztatás arról, hogy a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses követelmény-e, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges-e, valamint hogy köteles-e megadni a személyes adatokat, illetve információ az ilyen adatok megadása elmulasztásának lehetséges következményeiről.
 • A személyes adatok forrása, ha azokat nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük.
 • Az automatizált döntéshozatal, pl. profilalkotás minden részlete és az azzal kapcsolatos minden információ, valamint az alkalmazott logikára vonatkozó lényeges információk, továbbá az ilyen kezelés jelentősége és várható következményei.

Milyen típusú személyazonosításra van szükség, hogy hozzáférhessek ezekhez az információkhoz?

Az IESA Ltd a következő személyazonosítási módokat fogadja el, amikor a személyes adataira vonatkozó tájékoztatást kér: – Kettő a következők közül: útlevél, vezetői engedély, születési anyakönyvi kivonat, közüzemi számla (az elmúlt 3 hónapból), amelyek egyike fényképes azonosító.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségi adatai

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Kapcsolattartó neve: Nicola Bowman
Cím első sora: IESA Works
Kelburn Court
Daten Park
Birchwood
Warrington, WA3 6UT
Email: DPO@iesa.com
Telefonszám: +44 7825 862618

Our Clients