Zásady ochrany osobných údajov

IESA je spoločnosť, ktorá je lídrom na trhu v oblasti obstarávania a spravovania nepriamych materiálov. Služby zahŕňajú externé obstarávanie, riadenie zásob a riadenie predajní.

Tieto zásady upravujú spôsob, akým spoločnosť IESA Limited používa vaše údaje, ktoré máme k dispozícii v súvislosti s vaším používaním našich webových lokalít www.iesa.com, www.mymro.com, www.mycat.com (ďalej spoločne „webové lokality IESA“. Pri používaní webových lokalít IESA nám môžete poskytnúť svoje osobné údaje, ako je vaše meno, spoločnosť, adresa, dátum narodenia, faxové a telefónne čísla a e-mailová adresa („osobné údaje“). Dbáme na ochranu vašich osobných údajov a vaše osobné údaje budeme používať výlučne v súlade so zákonom o ochrane údajov z roku 1998 a právnym predpisom, ktorý ho nahrádza, všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) z roku 2018.

Na základe toho, že používate webové lokality IESA, sa predpokladá, že ste sa plne oboznámili s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s nimi. Ak nesúhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov, nepoužívajte tieto lokality. Keď navštívite webové lokality IESA, využívame službu tretej strany Google Analytics (http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html) na získanie štandardných informácií z internetových protokolov a podrobností o vzorcoch správania návštevníka. Robíme to preto, aby sme zistili napríklad počet návštevníkov rôznych častí danej lokality. Tieto informácie sa spracúvajú výlučne spôsobom, ktorý nikoho neidentifikuje. Nepokúšame sa zistiť totožnosť tých, ktorí navštevujú našu webovú lokalitu. Ak budeme chcieť získať prostredníctvom našej webovej lokality osobne identifikovateľné informácie, upozorníme vás na to. Keď budeme získavať osobné informácie, jasne vás budeme o tom informovať a vysvetlíme, čo s nimi zamýšľame urobiť.

Osobné údaje

Podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) sú osobné údaje definované ako: „akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ,dotknutá osoba‘); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby“.

Ako používame vaše údaje

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje spôsob, akým bude naša spoločnosť IESA Ltd získavať a používať vaše osobné údaje, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky, nasmerovať vás na našu partnerskú personálnu agentúru, vybavovať žiadosti súvisiace s GDPR, vybavovať sťažnosti a používať súbory cookies.

Prečo potrebuje spoločnosť IESA Ltd získavať a uchovávať osobné údaje?

Na to, aby sme vám mohli poskytnúť nejakú služby (reagovať na žiadosť, odpovedať na príležitosť na získanie zamestnania), alebo na účely vedenia záznamov potrebujeme získavať osobné údaje na účely korešpondencie a na potenciálne pochopenie viacerých detailov, aby sme vám mohli adresovať odpoveď, či na účely záznamov a prebiehajúcej komunikácie. V každom prípade sa zaväzujeme zabezpečiť, aby informácie, ktoré získavame a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavovali narušenie vášho súkromia. Pokiaľ ide o kontaktovanie na marketingové účely, spoločnosť IESA Ltd vás bude kontaktovať pre získanie ďalšieho súhlasu.

Bude spoločnosťIESA Ltd zdieľať moje osobné údaje s niekým iným?

Počas nášho vzájomného kontaktu môžeme poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám, ktoré sú zmluvným poskytovateľom služieb spoločnosti IESA Ltd. Všetky tretie strany, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje, sú povinné bezpečne uchovávať vaše údaje a používať ich len na splnenie služieb, ktoré poskytujú v našom mene, napríklad keď personálna agentúra potrebuje váš životopis. Keď už nebudú potrebovať vaše údaje na poskytovanie tejto služby, odstránia tieto údaje v súlade s postupmi spoločnosti IESA Ltd. V záujme zefektívnenia tohto procesu vás spojíme priamo s personálnou agentúrou, aby ste poskytli svoj životopis priamo jej.

Ako bude spoločnosť IESA Ltd používať osobné údaje, ktoré o mne získava?

Spoločnosť IESA Ltd bude spracúvať (získavať, uchovávať a používať) informácie, ktoré poskytujete, spôsobom, ktorý je v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR). Budeme sa snažiť, aby boli informácie, ktoré o vás máme, presné a aktuálne, a nebudeme ich uchovávať dlhšie, ako je nutné. Spoločnosť IESA Ltd je povinná uchovávať informácie v súlade s právnymi predpismi, ako sú informácie potrebné pre daň z príjmu a na kontrolné účely. To, ako dlho by sa mali uchovávať určité druhy osobných údajov, môže byť upravené aj osobitnými požiadavkami obchodného odvetvia a dohodnutými postupmi. Osobné údaje sa môžu uchovávať aj dlhšie, ako sú tieto obdobia, v závislosti od individuálnych obchodných potrieb.

Za akých okolností ma bude spoločnosť IESA Ltd kontaktovať?

Spoločnosť IESA vás bude kontaktovať najmä vtedy, keď nás o to požiadate. Naším cieľom je nikoho neobťažovať a zaväzujeme sa, že nebudeme klásť irelevantné alebo zbytočné otázky. Okrem toho informácie, ktoré poskytnete, podliehajú prísnym opatreniam a postupom na minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu alebo zverejnenia.

Zabezpečenie

Spoločnosť IESA využíva primerané obchodné štandardy v oblasti technologického a prevádzkového zabezpečenia, aby chránila všetky informácie poskytované návštevníkmi prostredníctvom tejto webovej lokality pred neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením. Všetky e-maily vrátane príloh, ktoré budeme dostávať, budeme monitorovať na zistenie vírusov alebo škodlivého softvéru. Pamätajte, že máte zodpovednosť zabezpečiť, aby každý e-mail, ktorý posielate, bol v medziach zákona.

Ak sa zaregistrujete na používanie zabezpečených častí iesa.com, môžete byť požiadaní, aby ste si vytvorili heslo. S týmto heslom musíte zaobchádzať ako s dôvernou informáciou a nesmiete ho nikomu prezradiť ani ho s nikým zdieľať. Budete zodpovední za všetky činnosti, ktoré budú vykonané s použitím vášho hesla. Ak viete alebo máte podozrenie, že niekto iný pozná vaše heslo, mali by ste nás ihneď informovať na vyššie uvedenej adrese. Ak budeme mať dôvod domnievať sa, že pravdepodobne došlo k porušeniu zabezpečenia alebo k zneužitiu iesa.com, môžeme vás požiadať, aby ste si zmenili heslo, alebo môžeme pozastaviť váš účet až do overenia vašej totožnosti a uspokojivého zabezpečenia účtu.

Webová lokalita IESA môže niekedy obsahovať odkazy na iné webové lokality a z nich. Ak použijete odkaz na niektorú z týchto webových lokalít, pamätajte na to, že tieto webové lokality majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto zásady. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové lokality si skontrolujte tieto zásady.

Môžem zistiť, aká osobné údaje má organizácia o mne?

Spoločnosť IESA Ltd môže na vašu žiadosť potvrdiť, aké informácie o vás máme a ako sú spracúvané. Ak spoločnosť IESA Ltd uchováva vaše osobné údaje, môžete požiadať o nasledujúce informácie:

 • Totožnosť a kontaktné údaje osoby alebo organizácie, ktorá určila, ako a prečo spracúvať vaše údaje. V niektorých prípadoch to bude zástupca v EÚ.
 • V príslušnom prípade kontaktné údaje zodpovednej osoby.
 • Účel spracúvania, ako aj právny základ pre spracúvanie.
 • Ak je spracúvanie založené na oprávnených záujmoch spoločnosti IESA Ltd alebo tretej strany, informácie o týchto záujmoch.
 • Kategórie osobných údajov, ktoré sú získavané, uchovávané a spracúvané.
 • Príjemca/príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým sú/budú údaje sprístupnené.
 • Ak máme v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, informácie o tom, ako zabezpečíme, že sa to uskutoční bezpečne. EÚ schválila zasielanie osobných údajov do niektorých krajín, pretože spĺňajú minimálny štandard ochrany údajov. V iných prípadoch zabezpečíme zavedenie špecifických opatrení na zabezpečenie vašich informácií
 • Ako dlho budú údaje uchovávané.
 • Podrobnosti o vašich právach na opravu, vymazanie, obmedzenie alebo namietanie voči takémuto spracúvaniu.
 • Informácie o vašom práve kedykoľvek odvolať súhlas.
 • Ako podať sťažnosť dozornému orgánu.
 • Či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je ste povinní poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.
 • Zdroj osobných údajov, ak neboli získané priamo od vás.
 • Akékoľvek údaje a informácie o automatizovanom rozhodovaní, ako je profilovanie a akékoľvek zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania.

Aké formy preukázania totožnosti budem potrebovať na získanie prístupu k týmto informáciám?

V prípade požadovania informácií o vašich osobných údajoch spoločnosť IESA Ltd akceptuje nasledovné formy preukázania totožnosti: Akékoľvek z 2 nasledujúcich: Cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list, účet za služby sieťových odvetví (z posledných 3 mesiacov), z ktorých jeden je preukaz totožnosti s fotografiou.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby
Kontaktné meno: Nicola Bowman
adresy: IESA Works
Kelburn Court
Daten Park
Birchwood
Warrington, WA3 6UT
Email: DPO@iesa.com
Telefón: +44 7825 862618

Our Clients